Newsroom, Wydarzenia

Pre­mie­ra plo­te­rów Ar­te­mis

Z po­cząt­kiem ro­ku Atrium za­pre­zen­tu­je kil­ka prze­my­sło­wych, wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych dru­ka­rek w tym su­per szyb­ki plo­ter dru­ku­jący do 260 m2/h.

Z po­cząt­kiem ro­ku Atrium za­pre­zen­tu­je kil­ka prze­my­sło­wych, wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych dru­ka­rek w tym su­per szyb­ki plo­ter dru­ku­jący do 260 m2/h.

Pod­czas stycz­nio­wych Dni Otwar­tych, które od­będą się 12 stycz­nia, uczest­ni­cy będą mie­li mo­żli­wo­ść prze­te­sto­wa­nia dru­ka­rek LED-UV, UV, sol­wen­to­wych i eko­-sol­wen­to­wych. Najm­niej­sze z nich mia­ły 160 cm sze­ro­ko­ści za­dru­ku, naj­wi­ęk­sze 3.20 m.

Plo­te­rom Ar­te­mis za­wsze to­wa­rzy­szy du­że za­in­te­re­so­wa­nie, gdyż przy­ku­wa­ją uwa­gę ja­ko­ścią wy­ko­na­nia, mo­żli­wo­ścia­mi tech­nicz­ny­mi i atrak­cyj­ną ce­ną. Dwa naj­now­sze mo­de­le LED/UV – Orion i Pul­sar – je­sie­nią zdo­by­ły Zło­te Me­da­le Fe­sti­wa­lu Dru­ku.

Poprzedni postNastępny post