Newsroom

Pierw­sze pu­de­łko z fa­bry­ki Mo­del No­wa Sól

Zgod­nie z pla­nem ru­szy­ła pro­duk­cja opa­ko­wań w trze­cim za­kła­dzie spółki Mo­del Opa­ko­wa­nia w Pol­sce. 8 grud­nia 2016 ro­ku, z wy­ci­nar­ki zje­cha­ło pierw­sze pu­de­łko dla klien­ta.

Zgod­nie z pla­nem ru­szy­ła pro­duk­cja opa­ko­wań w trze­cim za­kła­dzie spółki Mo­del Opa­ko­wa­nia w Pol­sce. 8 grud­nia 2016 ro­ku, z wy­ci­nar­ki zje­cha­ło pierw­sze pu­de­łko dla klien­ta.

Przy­po­mnij­my: w mar­cu br. spółka Mo­del Opa­ko­wa­nia sta­ła się wła­ści­cie­lem 84 715 m2 te­re­nu prze­my­sło­we­go oraz hal pro­duk­cyj­no­-ma­ga­zy­no­wych o po­wierzch­ni 20 509 m2, zlo­ka­li­zo­wa­nych w No­wej So­li, w wo­je­wódz­twie lu­bu­skim.

Przez rok tr­wa­ły nie­zbęd­ne pra­ce in­we­sty­cyj­ne, ma­jące na ce­lu ad­ap­ta­cję ist­nie­jących obiek­tów dla po­trzeb za­kła­du pro­duk­cji opa­ko­wań z tek­tu­ry fa­li­stej oraz roz­bu­do­wa hal pro­duk­cyj­nych i ma­ga­zy­no­wych. Prze­pro­wa­dzo­no ta­kże pro­ces re­kru­ta­cyj­ny i cykl szko­leń pra­cow­ni­ków, obej­mu­jących wszyst­kie klu­czo­we ob­sza­ry i pro­ce­sy funk­cjo­no­wa­nia fir­my. Pra­cow­ni­cy za­po­zna­wa­li się m.in. ze spe­cy­fi­ką za­rządza­nia ja­ko­ścią, pro­duk­cją, pla­no­wa­niem, tech­no­lo­gią, lo­gi­sty­ką oraz sprze­da­żą. Sz­ko­le­nia by­ły prze­pro­wa­dza­ne w na­szych ist­nie­jących za­kła­dach w Bi­łgo­ra­ju i Czo­sno­wie.

Poprzedni postNastępny post