Newsroom, Opakowania

Odpowiednie opakowanie zapewni sukces

Skle­py in­ter­ne­to­we i sta­cjo­nar­ne prze­ści­ga­ją się w za­bie­ga­niu o uwa­gę klien­tów. In­ten­syw­nie pra­cu­ją nad ulep­sza­niem swo­ich ar­ty­ku­łów i do­da­ją co­raz to no­we pro­po­zy­cje do swo­ich asor­ty­men­tów. In­we­stu­ją rów­nież w po­ka­zy­wa­nie swo­ich pro­duk­tów w sie­ci i w prze­strze­ni miej­skiej. Jed­nak jest ta­kże in­ny spo­sób na zro­bie­nie do­bre­go wra­że­nia na klien­tach – od­po­wied­nie opa­ko­wa­nie.

Skle­py in­ter­ne­to­we i sta­cjo­nar­ne prze­ści­ga­ją się w za­bie­ga­niu o uwa­gę klien­tów. In­ten­syw­nie pra­cu­ją nad ulep­sza­niem swo­ich ar­ty­ku­łów i do­da­ją co­raz to no­we pro­po­zy­cje do swo­ich asor­ty­men­tów. In­we­stu­ją rów­nież w po­ka­zy­wa­nie swo­ich pro­duk­tów w sie­ci i w prze­strze­ni miej­skiej. Jed­nak jest ta­kże in­ny spo­sób na zro­bie­nie do­bre­go wra­że­nia na klien­tach – od­po­wied­nie opa­ko­wa­nie.

Kar­to­ny ko­ja­rzą się zwy­kle z ma­ga­zy­no­wa­niem lub trans­por­tem. Często z za­ło­że­nia ma­ją być je­dy­nie wy­trzy­ma­łe po to, by klient otrzy­mał ich zawar­tość w nie­na­ru­szo­nym sta­nie. Jed­nak war­to pa­mi­ętać, że sza­re opa­ko­wa­nia ma­ją w so­bie du­ży po­ten­cjał mar­ke­tin­go­wy. Ich od­po­wied­nie do­pa­so­wa­nie i ozdo­bie­nie za­pew­nią pro­du­cen­tom za­in­te­re­so­wa­nie od­bior­ców ich mar­ką i ar­ty­ku­ła­mi, które mo­że się utrzy­mać jesz­cze na dłu­go po otwo­rze­niu pacz­ki.

Otrzy­mu­jąc swój pro­dukt, klient po­wi­nien po­czuć się wy­jąt­ko­wo. Dla­te­go kie­dy pra­cow­nik przy­go­to­wu­je kar­to­no­we pu­de­łka do wy­sy­łki, po­wi­nien za­dbać o naj­drob­niej­sze szcze­góły. Na ich ze­wnętrz­nej stro­nie po­win­no się znaj­do­wać lo­go fir­my. Mo­żna je rów­nież umie­ścić na ta­śmie, którą prze­sy­łka zo­sta­nie ob­kle­jo­na. Do wnętrza pu­de­łka ide­al­nie na­da­je się mi­ęk­ka ko­lo­ro­wa wy­ści­ółka lub wy­pe­łniacz w for­mie spi­ral­nych, pa­pie­ro­wych włókien. Dzi­ęki ar­ty­ku­łom ozdob­nym uda się od­po­wied­nio wy­eks­po­no­wać wła­ści­wą za­war­to­ść pacz­ki.

– Dba­nie o wy­jąt­ko­wy wy­gląd opa­ko­wań po­ma­ga wy­różnić ofer­tę da­ne­go pro­du­cen­ta na tle kon­ku­ren­cji. Po otrzy­ma­niu es­te­tycz­ne­go opa­ko­wa­nia klient będzie pod du­żym wra­że­niem i w swo­im pry­wat­nym ran­kin­gu umie­ści fir­mę – nadaw­cę prze­sy­łki – na wy­ższej po­zy­cji niż in­ne przed­si­ębior­stwa, dys­po­nu­jące ta­kim sa­mym ty­pem ar­ty­ku­łów. To war­to­ścio­wa opi­nia, która do­brze wróży na przy­szło­ść – mówi Ja­ro­sław Ka­mi­ński, Dy­rek­tor Za­rządza­jący w fir­mie RAJAPACK, będącej dys­try­bu­to­rem ma­te­ria­łów opa­ko­wa­nio­wych.

Poprzedni postNastępny post