Newsroom

Instalacja Hohner HSB 9.000 w drukarni Beltrani

Zainstalowana w listopadzie br. roku w drukarni Beltrani z Krakowa linia zbierająco-szyjąca Hohner HSB 9.000 to nie tylko premierowa w Polsce, ale również jedna z pierwszych na świecie instalacja tego modelu, wprowadzonego na rynek podczas tegorocznych targów drupa.
drukarnia

Zainstalowana w listopadzie br. roku w drukarni Beltrani z Krakowa linia zbierająco-szyjąca Hohner HSB 9.000 to nie tylko premierowa w Polsce, ale również jedna z pierwszych na świecie instalacja tego modelu, wprowadzonego na rynek podczas tegorocznych targów drupa.

Zakupiona przez drukarnię Beltrani linia Hohner HSB 9.000 to – jak podkreśla dostawca – idealne rozwiązanie dla firm poszukujących wszechstronnej maszyny do oprawy zeszytowej średnich i dużych nakładów. To również przyjazne dla operatora rozwiązanie – wszystkie nastawy odbywają się tu bez użycia narzędzi, co pozwala zaoszczędzić czas, a co za tym idzie – zwiększyć efektywność produkcji broszur. Jej wydajność sięga 9.000 broszur na godzinę.

Dru­kar­nia Bel­tra­ni po­wsta­ła w 2007 ro­ku i od po­cząt­ku re­ali­zu­je pra­ce z za­kre­su sze­ro­ko po­jęte­go ak­cy­den­su. Obec­nie wy­ko­nu­je pro­duk­ty po­li­gra­ficz­ne, ba­zu­jące na techno­lo­gii dru­ku of­f­se­to­we­go z do­wol­ną obrób­ką in­tro­li­ga­tor­ską. Spe­cja­li­zu­je się w dru­ko­wa­niu pla­ka­tów, ulo­tek, pa­pie­rów fir­mo­wych, fol­de­rów, bro­szur, ka­ta­lo­gów, ksi­ążek i cza­so­pism dla klien­tów za­rów­no z kra­ju jak i z za­gra­ni­cy. Kil­ka lat te­mu firma po­sta­wi­ła na in­ten­syw­ny roz­wój wy­ko­rzy­stu­jąc do te­go fun­du­sze europejskie. Za­ku­pi­ła no­we ma­szy­ny dru­ku­jące, sys­tem CtP oraz wie­le urządzeń introli­ga­tor­skich różnych producentów, co po­zwo­li­ło jej na zwi­ęk­sze­nie wy­daj­no­ści i konku­ren­cyj­no­ści. Na tym jednak nie poprzestała. Jedną z jej ostatnich inwestycji jest prezentowana po raz pierwszy na targach drupa 2016 linia zbierająco-szyjąca Hohner HSB 9.000.

 

Poprzedni postNastępny post