Newsroom, Wydarzenia

Dni otwarte IKONOS

12 stycz­nia będą mia­ły miej­sce pierw­sze w no­wym ro­ku Dni Otwar­te pro­du­cen­ta i dys­try­bu­to­ra ma­te­ria­łów do dru­ku wiel­ko­for­ma­to­we­go.

12 stycz­nia będą mia­ły miej­sce pierw­sze w no­wym ro­ku Dni Otwar­te pro­du­cen­ta i dys­try­bu­to­ra ma­te­ria­łów do dru­ku wiel­ko­for­ma­to­we­go.

No­wy rok pol­ski pro­du­cent roz­pocz­nie od Dni Otwar­tych. Po­dob­nie jak pod­czas gru­dnio­wych pre­zen­ta­cji, tak i te­raz, „Open Day” będzie oka­zją do za­pre­zen­to­wa­nia no­wych tren­dów. Uczest­ni­cy wy­da­rze­nia na kil­ku­na­stu ma­szy­nach będą mo­gli spraw­dzić ja­ko­ść wy­dru­ków na ma­te­ria­łach i atra­men­tach IKONOS.

Będzie­my dru­ko­wać na na­szych naj­po­pu­lar­niej­szych no­śni­kach ta­kich jak ba­ner i fo­lia z na­szej opol­skiej fa­bry­ki, na których to mo­żna będzie spraw­dzić wy­so­ką kla­sę wy­dru­ków po­cho­dzących z ta­kich ma­szyn jak Mu­toh czy Ar­te­mis.

W przy­pad­ku plo­te­rów sto­ło­wych uczest­ni­cy będą mo­gli spraw­dzić za­druk na pły­tach PVC. War­to wspo­mnieć, że dys­try­bu­tor po­sia­da li­nię do for­ma­ty­za­cji płyt PVC, kom­po­zy­to­wych czy plek­si na do­wol­ny wy­miar – na­wet 6 x 6 cm.

Pod­czas Dni Otwar­tych za­pre­zen­tu­je­my też kil­ka no­wa­tor­skich roz­wi­ązań jak np. ma­te­riał Iko­nos De­co Trans­fer.

Poprzedni postNastępny post