Pre­mie­ra plo­te­rów Ar­te­mis

Z po­cząt­kiem ro­ku Atrium za­pre­zen­tu­je kil­ka prze­my­sło­wych, wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych dru­ka­rek w tym su­per szyb­ki plo­ter dru­ku­jący do 260 m2/h. Pod­czas stycz­nio­wych Dni Otwar­tych, …

Dni otwarte IKONOS

12 stycz­nia będą mia­ły miej­sce pierw­sze w no­wym ro­ku Dni Otwar­te pro­du­cen­ta i dys­try­bu­to­ra ma­te­ria­łów do dru­ku wiel­ko­for­ma­to­we­go. No­wy rok pol­ski pro­du­cent …