Odpowiednie opakowanie zapewni sukces

Skle­py in­ter­ne­to­we i sta­cjo­nar­ne prze­ści­ga­ją się w za­bie­ga­niu o uwa­gę klien­tów. In­ten­syw­nie pra­cu­ją nad ulep­sza­niem swo­ich ar­ty­ku­łów i do­da­ją co­raz to no­we pro­po­zy­cje do …

Drukowanie złotem w drukarni Chroma

Dru­kar­nia in­ter­ne­to­wa Ch­ro­ma, spe­cja­li­sta od po­li­gra­ficz­nych in­no­wa­cji, wła­śnie umo­żli­wi­ła swo­im klien­tom dru­ko­wa­nie m.in. zło­tem. – Wy­jąt­ko­we i nie­po­wta­rzal­ne uszla­chet­nie­nie dru­ku zło­tem …