idesign-admin

Pre­mie­ra plo­te­rów Ar­te­mis

Z po­cząt­kiem ro­ku Atrium za­pre­zen­tu­je kil­ka prze­my­sło­wych, wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych dru­ka­rek w tym su­per szyb­ki plo­ter dru­ku­jący do 260 m2/h. Pod­czas stycz­nio­wych Dni Otwar­tych, …

Dni otwarte IKONOS

12 stycz­nia będą mia­ły miej­sce pierw­sze w no­wym ro­ku Dni Otwar­te pro­du­cen­ta i dys­try­bu­to­ra ma­te­ria­łów do dru­ku wiel­ko­for­ma­to­we­go. No­wy rok pol­ski pro­du­cent …

Odpowiednie opakowanie zapewni sukces

Skle­py in­ter­ne­to­we i sta­cjo­nar­ne prze­ści­ga­ją się w za­bie­ga­niu o uwa­gę klien­tów. In­ten­syw­nie pra­cu­ją nad ulep­sza­niem swo­ich ar­ty­ku­łów i do­da­ją co­raz to no­we pro­po­zy­cje do …

Drukowanie złotem w drukarni Chroma

Dru­kar­nia in­ter­ne­to­wa Ch­ro­ma, spe­cja­li­sta od po­li­gra­ficz­nych in­no­wa­cji, wła­śnie umo­żli­wi­ła swo­im klien­tom dru­ko­wa­nie m.in. zło­tem. – Wy­jąt­ko­we i nie­po­wta­rzal­ne uszla­chet­nie­nie dru­ku zło­tem …

Rebranding Wydawnictwa MT Biznes

Wydawnictwo MT Biznes, które właśnie obchodzi 15-lecie swojego istnienia, wprowadziło nową identyfikację wizualną, odświeżając wizerunek. Założone w 2001 roku Wydawnictwo …