Newsroom

Drukowanie złotem w drukarni Chroma

No­we mo­żli­wo­ści uszla­chet­nia­nia dru­ku jesz­cze moc­niej za­cie­śnia­ją re­la­cje po­mi­ędzy dzia­łal­no­ścią kre­atyw­ną a po­li­gra­ficz­ną.

Dru­kar­nia in­ter­ne­to­wa Ch­ro­ma, spe­cja­li­sta od po­li­gra­ficz­nych in­no­wa­cji, wła­śnie umo­żli­wi­ła swo­im klien­tom dru­ko­wa­nie m.in. zło­tem.

– Wy­jąt­ko­we i nie­po­wta­rzal­ne uszla­chet­nie­nie dru­ku zło­tem to no­wo­ść w bra­nży po­li­gra­ficz­nej. Na­sza dru­kar­nia jest dru­gą w Eu­ro­pie, w której mo­żna za­mówić te­go ty­pu usłu­gę – mówi An­drzej No­wak, Ma­na­ger ds. Ba­dań i Ro­zwo­ju w fir­mie Ch­ro­ma. – Choć zło­te do­dat­ki – np. na wi­zy­tów­ce – w zu­pe­łno­ści wy­star­czą dla wy­wo­ła­nia w od­bior­cy „e­fek­tu WOW” to dzi­ęki na­szej no­wej ma­szy­nie MGI JETVARNISH 3DS & iFo­il-S mo­że­my zdzia­łać jesz­cze wi­ęcej, a ra­czej za­dzia­łać na od­bior­cę jesz­cze bar­dziej – do­da­je A. No­wak. Jak? Zdo­bi­ąc wy­dru­ki la­kie­rem UV o różnym stop­niu wy­pu­kło­ści! Ma­te­riał ten, nie bez ko­ze­ry zwa­nym la­kie­rem sen­so­rycz­nym, to bo­dziec ak­ty­wi­zu­jący zmy­sł do­ty­ku, a zdo­bie­nia nim wy­ko­na­ne na­da­ją płasz­czy­źnie wy­mia­ru 3D.

No­we mo­żli­wo­ści uszla­chet­nia­nia dru­ku jesz­cze moc­niej za­cie­śnia­ją re­la­cje po­mi­ędzy dzia­łal­no­ścią kre­atyw­ną a po­li­gra­ficz­ną. Nie­ba­nal­ne pro­jek­ty wzbo­ga­co­ne sty­lo­wy­mi zdo­bie­nia­mi na pew­no przy­ku­ją uwa­gę klien­tów – nie­za­le­żnie od bra­nży, którą re­pre­zen­tu­ją. – O no­wym tren­dzie w uszla­chet­nia­niu wy­dru­ków w za­sa­dzie trud­no opo­wia­dać. To po pro­stu trze­ba zo­ba­czyć! Za­pra­sza­my za­tem na chro­ma­druk.pl – do­po­wia­da A. No­wak.

Poprzedni postNastępny post