Drukowanie złotem w drukarni Chroma

Dru­kar­nia in­ter­ne­to­wa Ch­ro­ma, spe­cja­li­sta od po­li­gra­ficz­nych in­no­wa­cji, wła­śnie umo­żli­wi­ła swo­im klien­tom dru­ko­wa­nie m.in. zło­tem. – Wy­jąt­ko­we i nie­po­wta­rzal­ne uszla­chet­nie­nie dru­ku zło­tem …